Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6630
Title: Đổi mới hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế biển
Authors: Lê, Quốc Bang
Keywords: Quản lý nhà nước
Kinh tế biển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.58-59
Abstract: Là một quốc gia biển với tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Biển và vùng ven biển nước ta đã và đang tiếp tục cung cấp các nguồn lợi to lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, biển và vùng ven biển đang hứng chịu các nguồn thải, ô nhiễm từ việc khai thác, hoạt động trên biển và từ đất liền đổ ra. Để có thể giải quyết đồng thời nhiều lợi ích to lớn, cả trước mắt và lâu dài, trong thời gian tới, công tác tổ chức quản lý hiệu quả vùng biển và ven biển cần phải được làm rốt ráo hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6630
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.