Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6632
Title: Tìm kiếm nguồn vốn bền vững từ hoạt động kinh doanh - xu hướng của các tổ chức phi chính phủ quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Như Ái
Keywords: Nguồn vốn bền vững
Hoạt động kinh doanh
Tổ chức phi chính phủ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.60-62
Abstract: Hiện nay, nguồn vốn viện trợ đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu thực hiện các chương trình xã hội, cũng như nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (TCPCP). Trong bối cảnh đó, các tổ chức này đang tìm cách duy trì và phát huy sứ mệnh của mình thông qua một xu hướng mới - hoạt động kinh doanh. Bài viết sẽ phân tích rõ hơn xu hướng này trên thế giới, qua đó đề xuất một vài gợi ý cho các TCPCP hoạt động tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6632
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.