Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6634
Title: Thực tiễn 10 năm Việt Nam tham gia cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO
Authors: Nguyễn, Ngọc Hà
Keywords: Cơ chế
Giải quyết tranh chấp
Việt Nam
WTO
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.03-15
Abstract: Bài viết phân tích thực tiễn Việt Nam tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO với các hình thức cụ thể như: tham gia với tư cách nguyên đơn, bên thứ ba trong các vụ tranh chấp; tham gia vào các phiên họp của cơ quan giải quyết tranh chấp. Các phân tích cho thấy, bên cạnh những thành công đạt được, Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Từ đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị để tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và giúp Việt Nam có thể thu được những lợi ích từ sự tham gia đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6634
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.9 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.