Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66343
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phan, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình này
Description: 157 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66343
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.