Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66364
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Nhật Duy
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 2018 – 2020 để thấy rõ thực trạng tín dụng và đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng trung, dài hạn cũng như nâng cao chất lượng tín dụng của HDBANK Cần Thơ trong giai đoạn sắp tới.
Mô tả: 50 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66364
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
673.41 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.