Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6638
Title: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh tái cơ cấu nông nghiệp ở Thủ đô Hà Nội
Authors: Đỗ, Huy Hà
Bùi, Tiến Phúc
Keywords: Nông nghiệp công nghệ cao
Tái cơ cấu nông nghiệp
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.66-68
Abstract: Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội đặt ra rất cấp thiết. Tuy nhiên, so với nhiều địa phương trong cả nước, việc ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thủ đô còn khá khiêm tốn. Thực tế này đòi hỏi Thành phố nhanh chóng có các giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6638
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.