Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66399
Title: Chính sách công và hành chính công ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa chúng
Authors: Lê, Văn Gấm
Bùi, Văn An
Keywords: Chính sách công
Hành chính công
Lý luận
Thực tiễn
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 592 .- Tr.118-120
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ giữa chính sách công và hành chính công ở Việt Nam. Trong thời gian qua, ở Việt Nam đã có không ít các nghiên cứu đề cập về hai lĩnh vực quan trọng này, song chưa phản ánh đầy đủ về mối quan hệ giữa chúng; nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách công và hành chính công ở Việt Nam chưa được chú trọng nhiều trong thời gian qua. Bài viết nghiên cứu đề xuất những giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa chính sách công và hành chính công ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66399
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.