Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66407
Title: Chính sách quản lý tiền lương khu vực công: Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Bích Anh
Đào, Thị Hằng
Keywords: Chính sách quản lý tiền lương khu vực công
Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 34 .- Tr.60-62
Abstract: Thời gian qua, Việt Nam đã 4 iần thay đổi chính sách tiền lương, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đại bộ phận cán bộ hưởng lương, nhất là trong khu vực nhà nước. Trên cơ sở phân tích các kinh nghiệm các nước, như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore..., nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị cho việc xây dựng chính sách tiền lương trong khu vực nhà nước của Việt Nam thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66407
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
706.85 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.