Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6642
Title: Cần đổi mới công tác quản lý, thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Authors: Phạm, Ngọc Hương Quỳnh
Keywords: Công tác quản lý
Thu hồi đất
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.69-71
Abstract: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững, công tác thu hồi đất (THĐ) được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác THĐ tại Hà Nội trong những năm qua, đặc biệt sau khi mở rộng địa giới hành chính, còn nhiều bất cập cần giải pháp tháo gỡ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6642
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.