Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66458
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG THÔNG TIN VĂN BẢN XUẤT HIỆN TRONG BIỂN HIỆU, THÔNG BÁO
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Nguyễn, Duy Khanh
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Biển hiệu, biển báo là công cụ giao tiếp, truyền đạt thông tin hữu ích để hỗ trợ con người đưa ra quyết định dựa trên thông tin được cung cấp. Cùng với sự phát triển của xã hội, các loại biển báo ngày càng xuất hiện nhiều và đa dạng về mẫu mã. Đối với người bình thường thì việc tiếp nhận thông tin văn bản từ các biển báo là dễ dàng, nhưng là thử thách lớn đối với thị giác máy tính và những người khiếm khuyết về mắt. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của hệ thống nhận dạng văn bản trong các biển hiệu, biển báo. Hiện có nhiều phương pháp nhận dạng văn bản khác nhau. Mỗi phương pháp có ưu điểm và hạn chế nhất định. Đề tài này trình bày phương pháp nhận dạng văn bản bằng cách áp dụng phương pháp học sâu. Hệ thống sử dụng mô hình phát hiện văn bản EAST đã được nghiên cứu trước đó. Với các phương pháp xử lý ảnh của thư viện OpenCV để xác định các ký tự và xây dựng kiến trúc mạng nơ ron huấn luyện với mô hình học sâu Keras (framework của thư viện Tensorflow) đã tạo ra được hệ thống nhận dạng văn bản hỗ trợ con người với độ chính xác 92,6%.
Description: 52 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66458
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.