Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66459
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội dân gian vật làng Sình tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Bạch, Thị Thu Hà
Trương, Thị Thu Hà
Keywords: Chất lượng lễ hội
Lễ hội dân gian
Vật làng Sình
Du lịch lỗ hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 06_Số 06 .- Tr.676-690
Abstract: Chất lượng lễ hội là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng thu hút của điểm đến và sự quay trở lại của khách du lịch, tạo tiền đề cho du lịch lễ hội của địa phương đó phát triển tương xứng với tiềm năng. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá chất lượng lễ hội dân gian vật làng Sình cũng như xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội thông qua việc thu thập ý kiến đánh giá của 150 khách tham dự lễ hội. Các phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố (EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 5 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội dân gian vật làng Sình bao gồm: i. Cơ sở vật chất và tiện nghi; ii. Môi trường; iii. Dịch vụ phụ trợ; iv. Chương trình; V. Ban tổ chức và nhân viên. Từ kết quả đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng lễ hội dân gian Vật Làng Sình nhằm phát triển du lịch lễ hội dân gian này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66459
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.