Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66463
Title: Bài tổng quan "Đa dạng di truyền một số gen dược học"
Authors: Vũ, Phương Nhung
Nguyễn, Đăng Tôn
Nông, Văn Hải
Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Biến thể
Di truyền dược học
Gen dược học
Giải trình tự gen thế hệ mới
Phản ứng có hại của thuốc
Y học cá thể
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 18(3) .- Tr.393-416
Abstract: Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới cùng với các công cụ tin sinh học đã thúc đấy mạnh mẽ lĩnh vực nghiên cứu di truyền dược học với khả năng phát hiện các biến thể mới và hiếm. Dữ liệu về biến thể di truyền của các gen dược học là những thông tin quý báu trong việc xác định kiểu hình chuyển hóa thuốc, tạo tiền đề trong tối ưu liều thuốc và dẫn tiến tới nền y học cá thể hóa trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66463
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.