Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66463
Nhan đề: Bài tổng quan "Đa dạng di truyền một số gen dược học"
Tác giả: Vũ, Phương Nhung
Nguyễn, Đăng Tôn
Nông, Văn Hải
Nguyễn, Hải Hà
Từ khoá: Biến thể
Di truyền dược học
Gen dược học
Giải trình tự gen thế hệ mới
Phản ứng có hại của thuốc
Y học cá thể
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 18(3) .- Tr.393-416
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới cùng với các công cụ tin sinh học đã thúc đấy mạnh mẽ lĩnh vực nghiên cứu di truyền dược học với khả năng phát hiện các biến thể mới và hiếm. Dữ liệu về biến thể di truyền của các gen dược học là những thông tin quý báu trong việc xác định kiểu hình chuyển hóa thuốc, tạo tiền đề trong tối ưu liều thuốc và dẫn tiến tới nền y học cá thể hóa trong tương lai.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66463
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.