Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66468
Title: Nhận dạng tế bào thận Khỉ xanh Vero 76 qua các thế hệ cấy chuyền
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Nguyễn, Văn Tụng
Nguyễn, Huy Hoàng
Nguyễn, Thị Mai Hương
Nguyễn, Thị Vân Quỳnh
Phạm, Văn Hùng
Keywords: Chỉ thị STR
Dòng tế bào
Kiểu gen
Nhận dạng tế bào
Vero76
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 18(3) .- Tr.437-444
Abstract: Tế bào thận Khỉ xanh châu Phi Chlorocehus aethiops sahaeus (dòng tế bào Vero76) được sử dụng trong nhiều nghiên cứu sinh học như nuôi cấy virus, phát triển vaccine và các xét nghiệm gây độc tế bào. Tuy nhiên, việc nuôi cấy dòng tế bào qua nhiều thế hệ có thể dẫn đến sự biến đổi của các dòng tế bào sau nhiều lần cấy chuyền so với tế bào gốc ban đầu. Việc này sẽ dẫn đến những sai lệch trong kết quả nghiên cứu có sử dụng các dòng tế bào đã biến đổi. Vì vậy, cần định kỳ nhận dạng và đánh giá sự ổn định về mặt di truyền của các dòng tế bào nuôi cấy sau những lần cấy chuyền để đảm bảo vật liệu tế bào sử dụng là ổn định về di truyền. Trong các nghiên cứu gần đây, việc nhận dạng các dòng tế bào sử dụng phương pháp chỉ thị STR (short tandem repeat) đang trở thành một phương pháp đơn giản hiệu quả và được dùng phổ biến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66468
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.