Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66515
Title: Xây dựng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Authors: Trần, Việt Thắng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Học và làm theo
N êu gương cán bộ lãnh đạo
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.3-6
Abstract: Quy định số 08/QĐi-TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước hết là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quy định này nêu rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên nói riêng và của cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thực hiện nghiêm phong cách nêu gương và là tấm gương sáng trên nhiều phương diện để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân học tập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66515
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.