Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66515
Nhan đề: Xây dựng phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Tác giả: Trần, Việt Thắng
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Học và làm theo
N êu gương cán bộ lãnh đạo
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.3-6
Tóm tắt: Quy định số 08/QĐi-TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước hết là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quy định này nêu rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên nói riêng và của cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thực hiện nghiêm phong cách nêu gương và là tấm gương sáng trên nhiều phương diện để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân học tập.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66515
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.