Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66564
Title: Chuyển đổi số và xây dựng văn hóa thông tin trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Chuyển đổi số
Các cơ quan
Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 306 - Tr.114-117
Abstract: Phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số (CĐS) là yêu cầu tất yếu của xã hội công nghiệp 4.0 và được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua. Chính phủ số nhờ dữ liệu số và công nghệ số cung cấp dịch vụ số tốt hơn, chăm sóc người dân tốt hơn. CĐS giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chính vì vậy, mỗi cơ quan, tổ chức nhà nước cần có chiến lược và kế hoạch hành động CĐS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66564
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.