Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66577
Title: Đánh giá khả năng bảo hộ của gà được tiêm chủng kháng nguyên tái tổ hợp Aemagglutinin dung hợp IgMFc có nguồn góc từ thực vật
Authors: Phạm, Thị Vân
Hồ, Thị Thương
Nguyễn, Thu Giang
Phạm, Bích Ngọc
Vũ, Huyền Trang
Phan, Trọng Hoàng
Trần, Xuân Hạnh
Conrad, Udo
Chu, Hoàng Hà
Keywords: Haemagglutinin
Kháng nguyên tái tổ hợp
Tiêm chủng
Công cường độc virus
Khủng thế trung hòa
Tỷ lệ hảo hộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 18(3) .- Tr.477-485
Abstract: Tiêm phòng vaccine là một biện pháp hiệu quả bảo vệ vật nuôi chống lại virus cúm A/H5N1. Hacmagglutinin (HA) là một glycoprotein màng của virus A/H5N1 và là một kháng nguyên quan trọng trong phát triển vaccine phòng bệnh cúm. Vaccine dựa vào HA được sản xuất ở thực vật đã được chứng minh là có khá năng kích thích sản sinh kháng thể trung hòa. Nghiên cứu này trình bày các kết quả gây đáp ứng miễn dịch trên gà của kháng nguyên HA oligomer (H5TG oligomer, được tạo thành do sự dung hợp kháng nguyên H5TG trimer với motif IgMFc) có nguồn gốc từ thực vật và đánh giá khả năng bảo hộ gà bằng thí nghiệm công cường độc với chủng virus A/duck TG/NAVET(3)/2013 clade 1.1. Các huyết thanh của gà sau mỗi lần tiêm được phân tích bằng phương pháp Western blot, ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent assay) và phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu (haemagglutinin inhibition, HI).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66577
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.