Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66581
Title: Nâng cao tần suất phát sinh phôi vô tính cây sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis ha et Grushv.) Thông qua khử trùng mẫu cấy lá bảng nano bạc và bổ sung nano bạc trong môi trường nuôi cấy
Authors: Đỗ, Mạnh Cường
Hoàng, Thanh Tùng
Hoàng, Đắc Khải
Vũ, Quốc Luận
Vũ, Thị Hiền
Trương, Thị Bích Phượng
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Sâm Ngọc Linh
Nano bạc
Phát sinh phôi
Công nghệ phôi vô tính
Mô sẹo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 18(3) .- Tr.517-527
Abstract: Công nghệ phôi vô tính là công nghệ rất có triển vọng cho việc nhân nhanh những cây dược liệu có giá trị. Trong nghiên cứu này, các mẫu lá sâm Ngọc Linh Ex Vitro được khử trùng bằng nano bạc ở nồng độ và thời gian khác nhau để khử các tác nhân gây nhiễm và cảm ứng tạo mô sẹo làm vật liệu cho nuôi cấy phát sinh phôi vô tính. Kết quả mẫu lá được khử nhiễm trong 3 loại chất khử trùng [Nano bạc, HgCL₂ và Ca(ClO₂)] thu được như sau: mẫu lá cho tỷ lệ nhiễm thấp nhất (20,00%) ở nồng độ 0,5 g/L nano bạc trong 15 phút; tỷ lệ hình thành mô sẹo và khối lượng tươi cao nhất (72,22% và 0,77 g) ở nồng độ 0,2 g/L nano bạc trong 20 phút khi nuôi cấy trên môi trường SH có bổ sung 1 mg/L 2,4-1) và 0,2 mg/L TDZ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66581
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.