Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66598
Title: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ở cơ sở - nhìn từ thực tiễn Đảng bộ Trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Công tác kiểm tra Đảng
Giám sát cơ sở
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 07 - Tr.40-41
Abstract: Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng, trước hết là của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Mọi tổ chức Đảng và đảng viên đều phải thực hiện và chịu sự kiểm tra, giám sát. Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra. giám sát của ủy ban Kiểm tra về xây dựng hệ thống chính trị Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đó là cấp ủy các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu giúp cấp ủy triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66598
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
683.22 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.