Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6678
Title: Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Keywords: Vĩnh Phúc
Kế hoạch
Phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.72-74
Abstract: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI trong bối cảnh kinh tế - xã hội cả nước còn phải đối mặt với khó khăn, thách thức... Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND Tỉnh và sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn, kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chuyển biến tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6678
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.