Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6680
Title: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (HACASEAFOOD)
Authors: Trương, Thị Thúy Hằng
Nguyễn, Cẩm Thư
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình quản trị nguồn nhân lực tại công ty về các công tác có liên quan. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thông qua chỉ số KPI. Đánh giá thành tựu hạn chế trong việc quản trị nguồn nhân lực của công ty. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty
Description: 119 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6680
ISSN: B1502311
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.