Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6680
Nhan đề: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (HACASEAFOOD)
Tác giả: Trương, Thị Thúy Hằng
Nguyễn, Cẩm Thư
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình quản trị nguồn nhân lực tại công ty về các công tác có liên quan. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thông qua chỉ số KPI. Đánh giá thành tựu hạn chế trong việc quản trị nguồn nhân lực của công ty. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty
Mô tả: 119 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6680
ISSN: B1502311
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.44 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.