Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66830
Title: Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước
Authors: Phạm, Hồng Chương
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tự chủ
Độc lập
Chủ nghĩa xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 970 -Tr.39-43
Abstract: Kỷ niệm 110 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021) và 80 năm ngày Người về nước (28-1-1941-28-1-2021) trực tiếp lãnh đạo cách mạng, bài viết này mong muốn góp phần làm sáng rõ một số nét cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng của Người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66830
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.