Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6683
Title: Đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định học nghề của lao động nông thôn tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thị Ngọc Trân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đề xuất giải pháp thu hút lao động nông thôn tham gia học nghề tại địa phương
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6683
ISSN: B1502439
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.