Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6683
Nhan đề: Đánh giá thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định học nghề của lao động nông thôn tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thị Ngọc Trân
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định học nghề của lao động nông thôn trên địa bàn Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đề xuất giải pháp thu hút lao động nông thôn tham gia học nghề tại địa phương
Mô tả: 80 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6683
ISSN: B1502439
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.