Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66853
Title: Quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen (giai đoạn 1870-1883) về tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: C.Mác và Ph.Ăngghen
Tiến trình phát triển lịch sử
Quan niệm duy vật về lịch sử
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.75-84
Abstract: Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích và làm rõ quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen (giai đoạn 1870-1883) về tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người. Bằng việc tổng kết thực tiễn cách mạng đầy biến động ở giai đoạn này...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66853
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.