Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6687
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Quốc dân phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phan, Đình Khôi
Võ, Hồng Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thông qua phân tích dư nợ theo ngành kinh tế, thời hạn và phân loại nợ. Phân tích nợ xấu tại ngân hàng thông qua phân tích nợ xấu theo ngành kinh tế, địa bàn. Đề xuất giải pháp, để hạn chế rủi ro tại Ngân hàng.
Description: 59 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6687
ISSN: C1600214
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
824.88 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.