Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6688
Title: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại công ty TNHH MTV khoa học công nghệ Đại học Cần Thơ
Authors: Phan, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Phước Thạnh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại Công ty TNHH MTV Khoa học - Công nghệ. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán tại Công ty nhằm đáp ứng điều kiện khi trường Đại học Cần Thơ tự chủ tài chính. Đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm thay đổi và hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán.
Description: 108 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6688
ISSN: C1600042
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.1 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.