Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66923
Title: Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách nhà ở xã hội tại khu vực đô thị
Authors: Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Nhà ở xã hội
Đô thị
Cơ chế chính sách
Đề xuất
Giải pháp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 234 .- Tr.82-85
Abstract: Trong những năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là một vấn đề an sinh xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng chính sách xã hội, trong đó có các đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66923
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.