Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6694
Title: Đánh giá tác động các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Nguyễn, Thị Yến Linh
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thái độ đối phó rủi ro của nông hộ tại tỉnh An Giang. Xác định mối quan hệ giữa thái độ đối với rủi ro và thu nhập của nông hộ tại tỉnh An Giang. Đánh giá tác động của các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập. Đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao khả năng ứng phó rủi ro góp phần làm ổn định thu nhập cho nông hộ tại địa bàn nghiên cứu
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6694
ISSN: B1507634
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.