Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6704
Nhan đề: Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng khóm Cầu Đúc tại tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Khổng, Tiến Dũng
Trần, Thị Mỹ Nhân
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả kinh tế của cây khóm tỉnh Hậu Giang để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng khóm và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nông hộ nâng cao được năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh để phát triển ổn định, ngày càng mở rộng qui mô sản xuất, tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho nông hộ, đồng thời góp phần xây dựng phát triển nền nông nghiệp địa phương
Mô tả: 68 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6704
ISSN: B1510371
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.