Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6705
Title: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực nhà nước cấp tỉnh ở Ninh Bình
Authors: Nguyễn, Tử Hoài Sơn
Hoàng, Thị Thúy
Keywords: Nguồn nhân lực
Khu vực nhà nước cấp tỉnh
Ninh Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.78-80
Abstract: Với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và tái cấu trúc nền kinh tế hiện nay, những yếu tố phát triển kinh tế truyền thống, như: tài nguyên, vốn, giá nhân công rẻ không còn là ưu thế để phát triển các ngành lĩnh vực kinh tế ở quốc gia và địa phương. Trong bối cảnh đó, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực nhà nước cấp tỉnh của Ninh Bình ngày càng quyết định đến chất lượng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Vấn đề đặt ra đối với Tỉnh là đổi mới cơ chế, chính sách giáo dục đào tạo, thu hút, tuyển dụng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao này của Tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6705
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.