Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6709
Nhan đề: Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng cam sành tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Khổng, Tiến Dũng
Diệp, Phan Ngọc Thư
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng sản xuất cam sành của các hộ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Phân tích hiệu quả tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình trồng cam sành ở địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho mô hình góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ
Mô tả: 63 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6709
ISSN: B1510382
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.