Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6714
Title: Những vấn đề lí luận về quyền hòa bình
Authors: Hoàng, Văn Nghĩa
Keywords: Hòa bình
Lí luận
Quyền hòa bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.60-70
Abstract: Bài viết luận giải và phân tích khái niệm, nội hàm, đặc trưng của quyền hòa bình, cơ sở pháp lí để khẳng định hòa bình là quyền con người, qua đó đề xuất những giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy và thực thi quyền hòa bình trên phạm vi toàn cầu và khu vực trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6714
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.