Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67145
Title: Hoàn thiện quy định về thủ tục giám đốc thẩm trong pháp luật tố tụng hình sự
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Bộ luật Tổ tụng hình sự năm 2015
Giám đốc thẩm
Kháng nghị giám đốc thẩm
Hội đồng giám đốc thẩm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạo Chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 16 .- Tr.42-49
Abstract: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về giám đốc thẩm trong Bộ luật Tố tụng hinh sự năm 2003. Tuy nhiên, một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và giám đốc thẩm liên quan đến đối tượng, căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm và thẩm quyền của hội đồng giám đốc thầm vẫn còn có những hạn chế nhất định. Do đó để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật tố tụng hình sự về thủ tục giám đốc thẩm là cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67145
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.