Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6721
Title: Nguyên tắc, điều kiện tham gia bảo hiểm, cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP
Authors: Nguyễn, Thị Tình
Đỗ, Phương Thảo
Keywords: CPTPP
Bảo hiểm
Dịch vụ
Điều kiện
Nguyên tắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.82-89
Abstract: Bài viết bình luận một số vấn đề về nguyên tắc, điều kiện tham gia bảo hiểm, cung cấp dịch vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành để thấy rõ khả năng tương thích của pháp luật Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6721
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.