Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6722
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH vật liệu xây dựng Châu Thiên Như
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Dung
Hà, Tấn Đạt
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá tình hình hoạt động: Doanh thu, lợi nhuận, chi phí của công ty qua 3 năm 2015 - 2017. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động. Đánh giá chỉ số tài chính. Đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty
Mô tả: 81 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6722
ISSN: B1510272
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.