Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6723
Title: Khó khăn tâm lí trong đọc tài liệu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Authors: Đặng, Thanh Nga
Keywords: Đọc tài liệu
Khó khăn
Sinh viên
Tâm lí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.90-100
Abstract: Bài viết dựa trên nghiên cứu đánh giá khó khăn tâm lí trong đọc tài liệu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội được tiến hành khảo sát trên 504 sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết sinh viên (94,4%) đều gặp khó khăn tâm lí trong đọc tài liệu; rất ít sinh viên (5,6%) không gặp khó khăn tâm lí trong đọc tài liệu. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đọc tài liệu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6723
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.247.75


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.