Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67278
Title: Nghiên cứu, giảng dạy theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hố Chí Minh ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Tư tưởng
Đạo đức
Phong cách Hồ Chí Minh
Nghiên cứu
Giảng dạy về văn hóa
Con người
Đội ngũ giảng viên của Học viện
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 11 .- Tr.32-37
Abstract: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hệ thống giá trị khoa học, đạo dức, thẩm mỹ, có ý nghĩa soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn có ý nghĩa đinh hướng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Trường Đảng nói chung và nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa, con người nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67278
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.