Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67278
Nhan đề: Nghiên cứu, giảng dạy theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hố Chí Minh ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Tư tưởng
Đạo đức
Phong cách Hồ Chí Minh
Nghiên cứu
Giảng dạy về văn hóa
Con người
Đội ngũ giảng viên của Học viện
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 11 .- Tr.32-37
Tóm tắt: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hệ thống giá trị khoa học, đạo dức, thẩm mỹ, có ý nghĩa soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn có ý nghĩa đinh hướng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Trường Đảng nói chung và nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa, con người nói riêng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67278
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.