Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67289
Title: Sự tham gia của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Trọng Bình
Trần, Văn Thắng
Keywords: MTTQ Việt Nam
Các đoàn thể chính trị - xã hội
XDNTM
ĐBSCL
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 11 .- Tr.64-70
Abstract: Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - và hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) thực chất là sự tham gia của người dân trong quá trình XDNTM. Dựa trên khung khổ lý luận hiện có và kết quả khảo sát, bài viết đánh giá thực trạng sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình XDNTM ở khu vực đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình XDNTM ở khu vực ĐBSCL hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67289
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.