Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6728
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Phạm, Thị Như Anh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô qua 3 năm 2015 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 như: Doanh số cho vay, tình hình thu nợ, dư nợ và nợ xấu. Đánh giá hoạt động tín dụng thông qua các chỉ tiêu tài chính. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hoạt động tín dụng
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6728
ISSN: C1600203
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.