Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67303
Nhan đề: 10 kết quả nổi bật của ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Tác giả: Thảo Nguyên
Từ khoá: Năm 2019
10 kết quả nổi bật
Ngành tổ chức xây dựng Đảng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.24-26,46
Tóm tắt: Năm 2019 sôi động khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Toàn Ngành đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đang các cấp, thực hiện quyết liệt, đông bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển. biến rõ rệt trong công tác xây đựng, chính đốn Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bằng 10 kết quả nổi bật được đề cập trong bài viết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67303
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
878.03 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.