Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67352
Title: Giải thích mức độ tham gia học trực tuyến của sinh viên trường Đại học Nha Trang bằng việc vận dụng mô hình chấp nhận công nghệ mở rộng (Extended Technology Acceptance Model - Etam)
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Mai, Văn Luông
Keywords: Học trực tuyến
Đại học Nha Trang
Sinh viên
Công nghệ thông tin
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 506 - Tr.53-58
Abstract: Hệ thống đào tạo trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với tất cả các cơ sở đào tạo giáo dục nói chung, các trường đại học nói riêng. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, học trực tuyến (HTT - online learning) đang nổi lên như một mô hình đào tạo giáo dục hiện đại. Với những ưu điểm của HTT đã tạo ra những cơ hội lớn cho hệ thống đào tạo giáo dục như giải phóng tương tác giữa người học và người dạy, người học và người học khỏi những hạn chế về thời gian và không gian; thông qua mô hình HTT đáp ứng các yêu cầu về học tập trong xã hội hiện đại và đã tạo ra nhu cầu lớn về HTT từ các cơ sở giáo dục đại học (Katz, 2000,2002; Trentin, 1997).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67352
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.222.251.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.