Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67362
Title: Quan điểm của Đại hội XIII về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
Authors: Võ, Văn Lợi
Keywords: Quan điểm của Đại hội XIII
Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 04(177) - Tr.5-9,45
Abstract: Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế là một trong những nội dung quan trọng được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII về lĩnh vực kinh tế. Trong đó xác định: “đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67362
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.