Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67428
Title: Một số khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế của người cao tuổi ở nông thôn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Người cao tuổi
Nông thôn
Sức khỏe thể chất
Sức khỏe tình thân
Tiếp cận dịch vụ y tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 12 .- Tr.47-53,32
Abstract: Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp và số liệu tính toán của tác giả từ bộ số liệu Khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam (Vietnam Household Living Standard Survey - VHLSS) năm 20I6: của Tổng cục Thống kê, bài viết mô tả tình hình sức khỏe thế chất, tinh thền và phân tích một số khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế của NCT ở nông thôn, qua đó gợi mở hàm ý chính sách nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của NCT nông thôn trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67428
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.