Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67428
Nhan đề: Một số khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế của người cao tuổi ở nông thôn hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Người cao tuổi
Nông thôn
Sức khỏe thể chất
Sức khỏe tình thân
Tiếp cận dịch vụ y tế
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 12 .- Tr.47-53,32
Tóm tắt: Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp và số liệu tính toán của tác giả từ bộ số liệu Khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam (Vietnam Household Living Standard Survey - VHLSS) năm 20I6: của Tổng cục Thống kê, bài viết mô tả tình hình sức khỏe thế chất, tinh thền và phân tích một số khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế của NCT ở nông thôn, qua đó gợi mở hàm ý chính sách nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của NCT nông thôn trong bối cảnh hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67428
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.