Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67490
Title: Mô hình liên thông nguồn học liệu giữa Thư viện nhánh và Thư viện Trung tâm tại các trường đại học
Authors: Bùi, Thu Hằng
Lê, Vũ Ngọc Duyên
Trần, Huệ Vân
Trần, Bảo Ngọc
Vũ, Nguyên Anh
Keywords: Mô hình
Liên thông nguồn học liệu
Thư viện nhánh
Thư viện Trung tâm
Thư viện đại học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 06 .- Tr.21-26
Abstract: Bài viế khái quát các khái niệm, vai trò của thư viện nhánh và một số mô hình liên thông nguồn học liệu giữa Thư viện Trung tâm và thư viện nhánh của một số trường Đại học trên thế giới. Từ đó định hướng cho việc phát triển mô hình kết nối nguồn học liệu giữa Thư viện nhánh và Thư viện trung tâm tại các thư viện Đại học Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67490
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.