Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67514
Title: Đảm bảo an ninh con người, giữ vững ổn định chính trị xã hội của Việt Nam
Authors: Trần, Việt Hà
Lương, Thị Thu Hường
Keywords: Đảm bảo an ninh con người
Ổn định chính trị xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 07 - Tr.20-24
Abstract: Đại hội XIII của Đảng đã đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo đảm an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67514
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.